پنج شیوه برای بهره ‌بردای مناسب از فضای آشپزخان

آشپزخانه را به محلی چند منظوره برای آشپزی، استراحت، صرف غذا، کارکردن تبدیل کنید و بکوشید فضا را با وسایلی مناسب پر کنید (مثلاً میزی که هم برای غذاخوری و هم برای کار مناسب باشد).آشپزخانه را به محلی چند منظوره برای آشپزی، استراحت، صرف غذا، کارکردن تبدیل کنید و بکوشید فضا را با وسایلی مناسب پر کنید (مثلاً میزی که هم برای غذاخوری و هم برای کار مناسب باشد).آشپزخانه را به محلی چند منظوره برای آشپزی، استراحت، صرف غذا، کارکردن تبدیل کنید و بکوشید فضا را با وسایلی مناسب پر کنید (مثلاً میزی که هم برای غذاخوری و هم برای کار مناسب باشد).آشپزخانه را به محلی چند منظوره برای آشپزی، استراحت، صرف غذا، کارکردن تبدیل کنید و بکوشید فضا را با وسایلی مناسب پر کنید (مثلاً میزی که هم برای غذاخوری و هم برای کار مناسب باشد).آشپزخانه را به محلی چند منظوره برای آشپزی، استراحت، صرف غذا، کارکردن تبدیل کنید و بکوشید فضا را با وسایلی مناسب پر کنید (مثلاً میزی که هم برای غذاخوری و هم برای کار مناسب باشد).